•      

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Aceste trei module sunt destinate formării continue a managerilor în educație.

Modulul Politici educaţionale reflectă aspectele de renovare conceptuală, teleologică, curriculară, metodologică, tehnologică a învăţământului în actualitate din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor şi a conceptului asigurării calităţii educaţiei, oportunitatea edificării şi compatibilizării sistemului educaţional la cerinţele societăţii democratice bazată pe cunoaştere şi informatizare, tendinţele moderne din educaţie.

Modulul Managementul Schimbării este unul determinant în formarea managerilor în educaţie în condiţiile educaţiei şi societăţii în schimbare. Prin parcurgerea acestui modul veţi cunoaşte fenomenul schimbării la nivel individual şi organizaţional, specificaţiile managementului schimbării în contextul transformărilor din învăţământ, veți dezvolta competenţe generale şi specifice de a produce schimbarea.

Acest curs modular vă va ajuta să conceptualizaţi şi să  înţelegeţi semnificaţiile calităţii în educaţie şi a managementului calităţii, strategiile şi sistemele de asigurare a calităţii, să vă formaţi abilităţi de proiectare, monitorizare şi evaluare a sistemului calităţii în şcoală.

Modulul Managementul resurselor umane bazat pe competențe (MRUC) constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor.

In acest curs sunt prezentate definiţii, principii, metode şi tehnici de management al resurselor umane grupate pe activităţile specifice domeniului educational.

Modulul Managementul curriculumului bazat pe competenţe este unul crucial în formarea profesională a managerilor şcolari şi masteranzilor. Acesta fiind parcurs, oferă răspuns şi la întrebarea: ce elemente de calitate şi de progres induce instruirea pe competenţe în raport cu practica anterioară?

Acest curs modular destinat masteranzilor fiind însușit integral va ajuta persoanele respective să se cunoască mai bine pe sine și să-și dezvolte capacitățile, trăsăturile  de lider, manifestîndu-se  în acest rol prin  exercitarea unor  funcții de conducere, precum și în procesul de instruire în calitate de cadru didactic.